Algemene Voorwaarden Therapie en Coaching
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Empress Communication. Het betreft activiteiten op het gebied van therapie, coaching, lezingen en de Houd me Vast-training. Voor mediation gelden anderen algemene voorwaarden. Deze ontvangen betrokkenen voorafgaand aan de mediation.

Committment
Als relatietherapeut en coach doen wij ons uiterste best om de therapie of coaching tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt commitment verwacht (dat wil zeggen betrokkenheid bij het eigen proces en bij het begeleidingstraject). Daarbij nemen wij en de cliënt zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.

Voor het welslagen van de behandeling is het van groot belang dat de cliënt de eventueel met hem/haar afgesproken ‘huiswerkopdrachten’ serieus neemt, dat wil zeggen: hier tijd aan besteedt.

Annulering
Indien noodzakelijk, kan de cliënt afspraken voor één enkele sessie tot 24 uur voor de afspraak kosteloos annuleren. Voor afspraken die later worden afgezegd of die niet worden nagekomen wordt aan de cliënt een bedrag van € 75,00  in rekening gebracht, ongeacht de reden van afwezigheid.

Annulering van een lezing kan kosteloos tot 14 dagen voor geplande datum van de lezing. Tot zeven dagen voor de datum van lezing wordt 50% van de prijs voor de lezing in rekening gebracht. Binnen zeven dagen voor de datum van de lezing wordt 100% in rekening gebracht.

Privacy en Geheimhouding
Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Ook het dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk.

Dit geldt eveneens voor video-opnames. Uitzondering hierop is het gebruik van materiaal in het kader van intervisie en supervisie.

Er word alleen contact met derden opgenomen na overleg en toestemming van de cliënt.

Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt bij een wettelijke verplichting informatie te verstrekken of in het kader van een klachttuchtprocedure.

Aansprakelijkheid 
De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover.

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de therapeut juist te informeren over allerlei zaken die de geestelijke en/of lichamelijk gezondheidstoestand betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessie.

Betalingen
Facturen dienen binnen twee weken na factuurdatum te zijn betaald. De betaling van de lezing dient uiterlijk 14 dagen voor geplande datum van de lezing zijn betaald.

Alle genoemde bedragen in deze AV zijn exclusief BTW.

Ouddorp,  januari 2013
Empress Communication